Organizator konkursu

Kryteria oceny - Przedsiębiorcy

A - Kategoria „Innowacyjna firma"

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
a) zrealizowane inwestycje
w środki trwałe i/lub w wartości niematerialne i prawne
6
b) wprowadzone rozwiązania i funkcjonalności w ramach wdrożeń telco i/lub IT rozliczane na podstawie opłat abonamentowych 4
c) wprowadzone rozwiązania telco i/lub IT, które działają w modelu tzw. „chmury" 4
d) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów lub usług - innowacja produktowa 8
e) zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktu lub opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej - innowacja marketingowa 8
f) zastosowanie nowych i/lub istotnie ulepszonych metod produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług - innowacja procesowa 8
g) wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod organizacyjnych w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem - innowacja organizacyjna 8
h) korzystanie z dotacji unijnych wspomagających rozwój ogólny firmy i/lub wdrażanie w firmie innowacji 5
i) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez pracowników firmy lub we współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi 9
j) inne kryteria - zmniejszenie działalnością firmy negatywnego wpływu na środowisko; posiadanie certyfikowanego systemu jakości m.in. ISO; przyznane firmie nagrody i wyróżnienia 9
RAZEM 69

B - Kategoria „Innowacyjny produkt"

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
a) wdrożenie nowego i/lub istotnie ulepszonego produktu - innowacja produktowa 9
b) skala/zasięg innowacyjności produktu według firmy 3
c) przyznane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty dotyczące nowego i/lub istotnie ulepszonego produktu 3
RAZEM 15

C - Kategoria „Innowacyjna usługa"

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
a) wdrożenie nowej   i/lub istotnie ulepszonej usługi - innowacja produktowa 9
b) skala/zasięg innowacyjności usługi według firmy 3
c) przyznane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty dotyczące nowej i/lub istotnie ulepszonej usługi 3
RAZEM 15

D - Kategoria „Innowacyjny projekt unijny"

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
a) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów w wyniku realizacji projektu 10
b) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych usług w wyniku realizacji projektu 10
c) zastosowanie nowych i/lub istotnie ulepszonych metod produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług
w wyniku realizacji projektu (efekty projektu).
10
RAZEM 30

E - Inspirująca firma

Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
a) problemy i wyzwania z obszaru telco i/lub IT, które stały się inspiracją do przeprowadzenia wdrożenia 8
b) opis zastosowanego rozwiązania telco i/lub IT 6
c) opis korzyści biznesowych wynikających z wdrożonego rozwiązania 8
RAZEM 22

 

F - Kategoria „Dynamicznie rozwijająca się firma"

Kryteria podlegające ocenie:

1) wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2011 w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku 2010,
2) wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2010 w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku 2009,
3) wartość zysku netto w roku 2011 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2010,
4) wartość zysku netto w roku 2010 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2009.

Ocenie podlega dynamika wzrostu przychodów oraz zysku netto w trzech ostatnich latach. Jeśli rok obrachunkowy firmy jest inny niż rok kalendarzowy, należy podać dane za trzy ostatnie lata obrachunkowe. Przyjęto, że w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma" mogą brać podmioty, których sprzedaż w latach 2009, 2010, 2011 była nie niższa niż 250.000,00 PLN (netto).

Podstawą końcowej klasyfikacji w ww. kategorii może być przyjęty przez Komisję Konkursową wagowy współczynnik korygujący dany parametr, wyliczony na podstawie analizy danych otrzymanych od uczestników.

 

 

 

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju